Fliegl Abda Kft.
Mi vagyunk a Fliegl.
Fliegl
 1. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató Hírlevéllel kapcsolatban kezelt személyes adatokról

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által www.fliegl.hu honlapon hírlevélre regisztrált személyek (a továbbiakban Érintett) kezelt személyes adatokra vonatkozik.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: FLIEGL ABDA Kft

Adatkezelő képviselője: Josef Fliegl

Levelezési cím/Székhely: 9151 Abda Pillingerpuszta

Adószám: 11126191-2-08


Cégjegyzék száma: 08-09-003273


E-mail: info@fliegl.hu

 

 1. Adatvédelmi felelős

Név: Csanádi Gábor

E-mail: adatvedelem@fliegl.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja
 2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

A Hírlevél küldéséhez megadott adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik.

Amikor az adatokat megadja az Adatkezelő számára, az Érintettnek engedélyt kell adnia az adatkezelésre oly módon, hogy a „A személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok” mezőt kipipálja. Amennyiben az engedélyét nem adja meg, akkor az adatkezelés nem valósul meg és az Érintett nem fog Hírlevelet kapni.

 1. Érintett az elektronikus hírlevélben megjelölt linkre kattintással az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ában meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.

 1. Az Érintett kötelezettségei
 2. Érintett a saját személyes adatai tekintetében jogosult az adatkezelési hozzájárulás megadására.
 3. Amennyiben Érintett nem a saját adatai adja meg, Érintett kötelezettsége az adatkezeléssel érintett személy hozzájárulásának beszerzése.
 4. A megadott adatok megfelelőségéért Érintett felel.
 1. Tájékoztatás az adatkezelésről
 2. Adatkezelő az Érintettről az alábbi személyes adatokat, az alábbi célból kezeli:

Érintettről kezelt adat

Adatkezelés célja

Név, e-mail cím

Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírlevél küldése

A hírlevéllel az Adatkezelő, az Adatkezelővel kapcsolatos hírekről, újdonságokról, akciókról tájékoztatja az arra feliratkozott személyeket.

 1. A személyes adatok kezelésének módja:

A honlapon lévő link átirányítás (ld. 6. pont) biztosítja a hírlevél szolgáltatás technikai hátterét. A hírlevélre feliratkozók adatbázisa a hírlevél szolgáltatónál van, melyből maga az Adatkezelő közvetlenül nem tud adatot kiszűrni. Azonban hírlevelek szövegét az Adatkezelő saját alkalmazottja fogalmazza meg és küldi meg a hírlevél szolgáltatónak, aki ezek után kiküldi a hírlevelet az arra feliratkozottaknak. Adatkezelő a személyes adatokat elektronikusan kezeli.

 1. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a hírlevél funkció működtetéséig kezeli.
 1. Adattovábbítás

Adatkezelő a honlap hírlevél funkciójának működtetéséhez Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozó: GetResponse Sp. z o.o. (címe: Lengyelország, 80-387 Gdańsk, Arkońska 6, A3)

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: az Adatkezelő hírlevél szolgáltatója, akinek segítségével a hírlevelek kiküldésre kerülnek.

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – a fentieken túl nem kerülnek továbbításra.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  • Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 

 • Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

 

 • Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
 • Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:
 • vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
 • azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,
 • tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8.5.        Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, melyben az Érintett az egyik szerződő fél és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

 1. Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).